โรงงานหีบน้ำมันปาล์ม

รับผลิตโรงงานหีบน้ำมันปาล์มเป็นสถานประกอบการที่ทำหน้าที่สกัดน้ำมันจากผลปาล์มดิบ โดยทั่วไปแล้ว โรงงานหีบน้ำมันปาล์มจะประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ ดังนี้

 1. ลานรับผลปาล์มเป็นพื้นที่สำหรับรับผลปาล์มดิบที่เก็บเกี่ยวมาจากสวนปาล์ม ผลปาล์มดิบจะถูกตรวจสอบคุณภาพก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิต
 2. โรงชั่งน้ำหนัก ใช้สำหรับชั่งน้ำหนักผลปาล์มดิบเพื่อบันทึกปริมาณวัตถุดิบ
 3. โรงแยกทะลายเป็นส่วนที่แยกทะลายปาล์มออกจากช่อปาล์ม โดยใช้เครื่องแยกทะลายปาล์มแบบอัตโนมัติ
 4. โรงนึ่งใช้สำหรับนึ่งผลปาล์มที่แยกทะลายแล้ว เพื่อทำให้เนื้อปาล์มนิ่มลง สะดวกต่อการสกัดน้ำมัน
 5. โรงสกัดเป็นส่วนที่สกัดน้ำมันออกจากเนื้อปาล์มนึ่ง โดยใช้เครื่องสกัดแบบไฮดรอลิก
 6. โรงกลั่นน้ำมันเป็นส่วนที่กลั่นน้ำมันปาล์มดิบเพื่อแยกสิ่งเจือปนออก ได้เป็นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (CPO)
 7. โรงบรรจุน้ำมันเป็นส่วนที่บรรจุน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ลงในถังหรือขวด เพื่อเตรียมสำหรับการขนส่งและจำหน่าย
 8. โรงผลิตกากปาล์ม เป็นส่วนที่นำกากปาล์มที่เหลือจากกระบวนการสกัดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ อาหารสัตว์ หรือเชื้อเพลิงชีวภาพ

โรงงานหีบน้ำมันมันปาล์มล่วง ชุมพร

โรงงานหีบน้ำมันปาล์มโรงงานหีบน้ำมันปาล์มโรงงานหีบน้ำมันปาล์มโรงงานหีบน้ำมันปาล์ม

กระบวนการผลิตน้ำมันปาล์ม

 1. การเก็บเกี่ยวผลปาล์มดิบ ผลปาล์มดิบจะต้องเก็บเกี่ยวเมื่อมีสีส้มอมแดง เปลือกเริ่มนิ่มลง และหลุดออกจากช่อได้ง่าย
 2. การขนส่งผลปาล์มดิบ ผลปาล์มดิบจะต้องถูกขนส่งมายังโรงงานหีบน้ำมันปาล์มภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อป้องกันมิให้น้ำมันเสื่อมคุณภาพ
 3. การแยกทะลาย ผลปาล์มดิบจะถูกแยกทะลายออกจากช่อปาล์ม โดยใช้เครื่องแยกทะลายปาล์มแบบอัตโนมัติ
 4. การนึ่ง ผลปาล์มที่แยกทะลายแล้วจะถูกนำไปนึ่ง เพื่อทำให้เนื้อปาล์มนิ่มลง สะดวกต่อการสกัดน้ำมัน
 5. การสกัด เนื้อปาล์มนึ่งจะถูกนำไปสกัดน้ำมัน โดยใช้เครื่องสกัดแบบไฮดรอลิก จะได้น้ำมันปาล์มดิบ กากปาล์ม และน้ำเสีย
 6. การกลั่น น้ำมันปาล์มดิบจะถูกนำไปกลั่น เพื่อแยกสิ่งเจือปนออก ได้เป็นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (CPO)
 7. การบรรจุ น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์จะถูกบรรจุลงในถังหรือขวด เพื่อเตรียมสำหรับการขนส่งและจำหน่าย
 8. การแปรรูปกากปาล์ม กากปาล์มที่เหลือจากกระบวนการสกัดจะถูกนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์ อาหารสัตว์ หรือเชื้อเพลิงชีวภาพ

ผลิตภัณฑ์จากโรงงานหีบน้ำมันปาล์ม

 • น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (CPO) นิยมใช้สำหรับประกอบอาหาร ผลิตเบเกอรี่ สบู่ เครื่องสำอาง และไบโอดีเซล
 • น้ำมันปาล์มดิบ เป็นน้ำมันปาล์มที่ได้จากการสกัดผลปาล์ม ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการกลั่น
Visitors: 77,969